Technik požiarnej ochrany

V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

Jedná sa o tieto činnosti

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

V prípade, ak zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto povinnosti zabezpečujeme na základe mandátnej zmluvy (dodávateľskej zmluvy). Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie OPP.

Kontaktujte nás v prípade záujmu o našu ponuku.

Podrobnejšie informácie nájdete na....