Bezpečnostno-technická služba

U každého zamestnávateľa musí pôsobiť bezpečnostný technik, resp. autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý plní úlohy bezpečnostno-technickej služby na prevenciu a ochranu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Môže to byť fyzická osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie a získala odborné vzdelanie v oblasti BOZP.

PÔSOBENIE BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA a autorizovaného bezpečnostného technika na pracovisku upravuje najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Kontaktujte nás v prípade záujmu o našu ponuku.

Bezpečnostný technik:

Aká je jeho úloha?

Úlohou bezpečnostného technika je dbať na to, aby v príslušnej organizácii bola vo všetkých jej prevádzkach a ďalších útvaroch zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov. Môže byť zameraný na rôzne druhy organizácií a z toho vyplýva i rozmanitosť jeho odborností (napr. strojár, elektrotechnik, stavbár, chemik a pod.).

Aké pracovné činnosti vykonáva?

Pracovnými činnosťami sú - zaisťovanie bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti práce vo všetkých činnostiach, ktoré v danej organizácii prebiehajú - spracovávanie vnútropodnikových predpisov o bezpečnosti práce na jednotlivých pracoviskách a s jednotlivými pracovnými prostriedkami - posudzovanie technologických procesov z hľadiska ohrozenia zdravia toxickými, karcinogénnymi a ďalšími zdraviu škodlivými látkami, navrhovanie zmien - vyšetrovanie pracovných úrazov vrátane spisovania a prerokovávania protokolov - vykonávanie rozborov úrazovosti vrátane vypracovávania návrhov nápravných opatrení.

V akom prostredí pracuje?

Pracovným prostredím sú jednak miestnosti kancelárskeho charakteru, jednak priamo prevádzky a priestory, ktorých bezpečnosť je predmetom záujmu bezpečnostného technika - môže ísť o priemyselnú výrobu, stavebné práce, opravárenské a údržbárske činnosti, obchodné prevádzky, sklady, laboratóriá, ale i konštrukčné kancelárie, výpočtové strediská, vlastne všetky priestory organizácie.

Podrobnejšie informácie nájdete na....